Disclaimer voor www.vaneijksoliebollen.nl

Deze website (www.vaneijksoliebollen.nl) is in beheer van ShanePictures Media.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.vaneijksoliebollen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Van Eijks Oliebollen. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie u op de website wordt aangeboden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Eijks Oliebollen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Eijks Oliebollen en haar licentiegevers.

Van Eijks Oliebollen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan Van Eijks Oliebollen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Van Eijks Oliebollen behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Eijks Oliebollen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks naar verwezen wordt.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.